Omgevingsrecht

Ik ben gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Algemeen bestuursrecht

 • Algemeen bestuursrecht
 • Bestuursprocesrecht
 • Rechtsbescherming: inspraak, zienswijze, bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige voorziening)

 • Handhaving: bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete

Omgevingsrecht

 • Vergunningen
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Wabo

Bestemmingsplannen

Voorbereiding bestemmingsplan en bestemmingsplanprocedure:

 • Raakvlakken bestemmingsplan: o.a. luchtkwaliteit, geluid(hinder), water, archeologie, kabels & leidingen, flora & fauna, natuurbeschermingsrecht, externe veiligheid
 • Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit
 • Milieueffectrapportage
 • Infrastructuur
 • Wet- en regelgeving tunnels en wegen
 • Omgevingswet